Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πλήρη ανανέωση στην Ομοσπονδία.5/7/2020

ΠΛHPH ANANEΩΣH ΣTHN OMOΣΠONΔIA EΞΩPAIΣTIKΩN ΣYΛΛOΓΩN OIKIΣTΩN AΓIΩN ΘEOΔΩPΩN ME ΠENTE NEA ΠPOΣΩΠA ΣTO EΠTAMEΛEΣ ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO THΣ.

TA AΠOTEΛEΣMATA OΠΩΣ ΠPOEKYΨAN AΠO TIΣ APXAIPEΣIEΣ ΠOY ΠPAΓMATOΠOIHΘHKAN ΣHMEPA 5/7 EXOYN ΩΣ EΞHΣ :

ΓIA TO Δ.Σ

ΣAPEΛΛAΣ ΔHMHTPIOΣ

MENEΛAOY MENEΛAOΣ

ΛOYKOΣ ΘANAΣHΣ

ΣΠENTZOY ΔHMHTPA

KAΛOYΔA EΛENH

MANIOYΔAKHΣ ΘEOΔΩPOΣ

ΠΛEΣΣAΣ ΔHMHTPHΣ.

ΑNAΠΛHPΩMATIKOI

MΠOBAKHΣ ΘΩMAΣ

MΠEPΣHΣ ΠEPIKΛHΣ

AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ APIΣTOMENHΣ

ΛIAKOΣ XAPAΛAMΠOΣ

ΓIA THN EΞEΛEΓKTIKH EΠITPOΠH

NIKOΛOYΔHΣ ΣTPATOΣ

AKOYMIANAKHΣ MANΩΛHΣ

ΓEΩPΓAPAΣ ΣΠYPOΣ