Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 Επωνυμία

Ιδρύεται Ομοσπονδία με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». Έμβλημα της Ομοσπονδίcς είναι η κεφαλή τον Βασιλιά Φιλίππου Β’της Μακεδονίας.                            

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της Ομοσπονδίας είναι ο Δήμος Λουτρακίου -Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας.

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοπό της Ομοσπονδίας είναι ο συντονισμός της δράσης των εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών της περιοχής Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και τη δημιουργία ή βελτίωση των έργων υποδομής της περιοχής, τη προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των Σύλλόγων – Μελών της και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ τους. Η Ομοσπονδία ανα-πτύσσει κάθε πρόσφορη δραστηριότητα μόνη της ή από κοινού με άλλους φορείς για την επίτευξη των σκοπών της και ιδιαίτερα:

 1. Με παραστάσεις στις δημόσιες αρχές για Θέματα που αφορούν την περιοχή.
 2. Με υποβολή υπομνημάτων.
 3. Με έκδοση εντύπων.
 4. Με προσχώρηση σε υπερκείμενη ‘Ενωση, Σύνδεσμο ή Συνομοσπονδία.
 5. Με οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
 6. Με οργάνωση Πολιτιστικού Κέντρου για τη πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 7. Με οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τοπικού και Πανελλαδικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 8. Με τη δημιουργία τμημάτων μουσικής, χορωδίας και ελληνικών κ.λ.π. χορών.
 9. Με τη κυκλοφορία εφημερίδας και εντύπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προώθηση και διάδοση τον σκοπού της Ομοσπονδίας, καθώς και την ενημέρωση των μελών της.
 10. Με τη δημιουργία τράπεζας αίματος σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς,υγειονο-μικες αρχές και υπηρεσίες.
 11. Με την ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων της, στη λειτουργία τον Δήμου, για την ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων της περιοχής, αλλά και την προστασία και προαγωγή των νομίμων συμφερόντων των Συλλόγων-Μελών της.
 12. Με τη συγκρότηση επιτροπών δραστηριότητας,που εξυπηρετούν και βοηθούν τη πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας (όπως, επιτροπή ύδρευσης, περιβάλλοντος, καθαριότητας, φωτισμού, οδοποιίας, τεχνικών προγραμμάτων κ.λ.π.) και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της, σε επιτροπές που συστήνονται από τον Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων , που η σύστασή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τον Νόμο 3852Ι2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ).

Άρθρο 4 Σφραγίδα

Η ομοσπονδία έχει κυκλική σφραγίδα,πον στην περιφέρεια της έχει την επωνυμία της Ομοσπονδίας «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΕΟΔΩΡΩΝ» και στο κέντρο της το έμβλημα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 5 Μέλη

Μέλος της Ομοσπονδίας, δικαιούται να γίνει κάθε ΕξωραΙστικός Σύλλογος Οικιστών της περιοχής Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Άρθρο 6 Εγγραφή Μελών

Για την εγγραφή Μέλους απαιτείται:

 1. H υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου Συλλόγου προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, στην οποία Θα επισυνάπτεται και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή τον Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου , ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους τον παρόντος Καταστατικού,
 2. Η καταβολή τον ανάλογου χρηματικού ποσού για την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή. Εάν η αίτηση δεν απορριφθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολής της, θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται από την ημερομηνία που πάρθηκε η εγκριτική απόφαση . Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή που καταβλήθηκε εmστρέφονται.Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από τρεις(3) μηνες από την απόρριψη της πρώτης αίτησης. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 7 Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των Μελών

Τα Μέλη της Ομοσπονδίας εκπροσωπούνται σ’αυτήν με δύο εκπροσώπονς, (που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση τους, σύμφωνα με το Καταστατικό κάθε Συλλόγου)και έχούν τσα δικαιώματα κατ υποχρεώσεις, διατηρούν την αυτοτέλεια τούς (διοικητική, οικονομική κ.λ.π) αλλά οι σχέσεις τους με την Ομοσπονδία διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Ολοι οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους δύο εκπροσώπους κάθε Μέλους, οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε, με απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίού ή της Γενικής Συνέλευσης τον Συλλόγου-Μέλους. Σε περίπτωση που κάποιος εκπρόσωπος διαγραφεί ή αποχωρήσει από τον Σύλλογό του, παύει αυτοδικαίως να είναι εκπρόσωπος τον συγκεκριμένου Συλλόγού στην Ομοσπονδία. Με φροντίδα τον προέδρου τον Συλλόγου υποβάλλεται (προς γνώση) σχετική δήλωση στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αν όμως (στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση) ο εκπρόσωπος Συλλόγου Μέλους , έχει εκλεγεί και στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, παραμένει στη θέση του, μέχρι να λήξει ο χρόνος της θητείας του κατ τούτο, για να εξασφαλίζεται η συνεχής και καλή λειτουργία της διοίκησης της Ομοσπονδίας, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφού στη Γενική Συνέλευση, αλλά μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Στη Γενική Συνέλεύση της Ομοσπονδίας, ο Σύλλογος-Μέλος Θα εκπροσωπείται από άλλον εκπρόσωπο.

Τα Μέλη εκτός από τα δικαιώματα τους, που ασκούνται στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται ενδεικτικά:

 1. Να ενημερώνονται τακτικά για τη πορεία των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.
 2. Να υποβάλλουν γραπτά, ερωτήσεις προς το Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα να απαντήσει.
 3. Να υποβάλλουν προτάσεις στο Δ.Σ. που να υλοποιούν ή να προάγουν τους σκοπούζτης Ομοσπονδίας.
 4. Να ζητούν τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με τους σκοπούς-του Συλλόγου.

Τα Μέλη της Ομοσπονδίας έχουν ενδεικτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να προασπίζούν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.
 2. Να μην προβαίνουν σε πράξεις ή ενέργειες που βλάπτούν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και των Μελών της.
 3. Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και να τηρούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τον Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Να καταβάλλουν τις τακτικές και έκτακτες εισφορές.
 5. Να παρέχουν κάθε είδους προσφορά υπηρεσίας που Θα συμφωνηθεί μεταξύ Συλλόγου- Μέλους κατ τον Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 8 Αποχώρηση και Αποβολή Μελών

Η ιδιότητα του Συλλόγου-Μέλούς της Ομοσπονδίας χάνεται σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Οικειοθελής αποχώρηση Συλλόγου-Μέλους, που γίνεται με γραπτή δήλωση στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Αποβολή του Συλλόγου-Μέλους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας όταν ο Σύλλογος-Μέλος ενεργεί κατά τρόπο που αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας ή που δυσφημεί το κύρος και το καλό όνομα της Ομοσπονδίας. Κάθε απόφαση για αποβολή Συλλόγου-Μέλους μπορεί να προσβληθεί στην επομένη Γενική Συνέλευση.
 3. ‘Οταν ο Σύλλογος-Μέλος δεν καταβάλλει την συνδρομή τον επί ένα έτος. Σε μιά τέτοια περίπτωση η απώλεια της ιδιότητας του Συλλόγου-Μέλους είναι άμεση. Σε περίπτωση καταβολής των οφειλομένων, ο Σύλλογος-Μέλος, αποκτά αυτοδικαίως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συλλόγου-Μέλους της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που ένας Σύλλογος-Μέλος αποχωρεί ή αποβάλλεται από την Ομοσπονδία τον ακολουθούν και οι εκπρόσωποί του.

Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας που αποχώρησαν ή αποβλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 9 Πόροι της Ομοσπονδίας

Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Οι συνδρομές και το δικαιωμα εγγραφής καθώς και οι έκτακτες εισφορές των Συλλόγων -Μελών .
 2. Οι δωρεές από Συλλόγούς-Μέλη και φίλους της Ομοσπονδίας.
 3. Οι εισπράξεις από τις εκδόσεις της Ομοσπονδίας.
 4. Οι Κρατικές, Δημοτικές κλπ. επιχορηγήσεις.
 5. Οι δωρεές ή κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη
 6. Οι πρόσοδοι από την περιουσία της Ομοσπονδίας.
 7. Οι τόκοι από τυχόν καταθέσεις.
 8. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν την Ομοσπονδία σε ενέργειες αντίθετες προς τον Νόμο, και τους σκοπούς της, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 10 Δικαίωμα Εγγραφής – Συνδρομή

Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) Ευρώ και η ετήσια συνδρομή στο ποσό των εξήντα (60) Ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 11 Όργανα

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των Συλλόγων- Μελών της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και όσα βοηθητικά όργανα κατ επιτροπές συσταθούν, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της δουλειάς των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση. Ειδικά όσον αφορά τις επιτροπές με καθαρά τεχνικά καθήκοντα, μπορούν να συσταθούν και από το Δ.Σ., εκτός αν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα οπότε χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12 Γενική Συνέλεύση

Το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των Συλλόγων – Μελών της. Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με ειδοποίηση προς τους Συλλόγους – Μέλη της Ομοσπονδίας πριν από είκοσι μια (21) τουλάχιστον μέρες. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρευρίσκονται κατι να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες δύο εκπρόσωποι από κάθε Σύλλογο – Μέλος που έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία.

Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται κάποιο άλλο αρμόδιο όργανο. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

 1. Η τροποποίηση τον Κάτάστατικού
 2. Η μεταβολή τον σκοπού της Ομοσπονδίας
 3. Η διάλυση της Ομοσπονδίας.
 4. Η αποβολή Συλλόγου – Μέλους.
 5. Η εκλογή, ανάκληση αντικατάσταση των προσώπων διοίκησης της Ομοσπονδίας και η απαλλαγή απο κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. η παύση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, για σπουδαίους λόγους και κυρίως για βαρειά παράβαση των καθηκόντων ή για ανικανότητα εκτέλεσης αυτών και αδράνεια.
 6. Η έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων τον Δ.Σ. του ετήσιου προϋπολογισμού, τον τεχνικού προγράμματος, τον ισολογισμού και τον προγράμματος δράσης της Ομοσπονδίας.
 7. Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στους Συλλόγους -Μέλη.
 8. Η αύξηση ή η μείωση τον ποσού της εγγραφής και των εισφορών των Συλλόγων -Μελών.
 9. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την Ομοσπονδία, όπως η αγορά ή η πώληση ή η κατασκευή ακινήτου, οι δωρεές από την Ομοσπονδία και η σύναψη δανείων.
 10. Κάθε άλλο θέμα το οποίο &εν προβλέπεται από το Καταστατικό, αλλά είναι σύμφωνο με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 14. Σύγκληση Γενικής ΣυνέλευσηςΆρθρο 14 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Η ετήσια Γενική Συνέλεύση συγκαλείται τον μήνα Ιούνιο κάθε χρόνον, η δε ημερήσια Διάταξη της, περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τα ακόλούθα θέματα:

 1. Έκθεση πεπραγμένων τον Δ.Σ.
 2. Ταμειακή Έκθεση και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα γραφεί στην Ημερήσια Διάταξη μετά από απόφαση τον Δ.Σ. ή μετά από αίτηση προς το Δ.Σ. έστω και ενός Συλλόγου – Μέλούς της Ομοσπονδίας, τρεις(3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
 4. Κάθε δύο (2) χρόνια το θέμα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Άρθρο 15. Απαρτία – Ψηφοφορία – Απόφαση.

Η Γενική Συνέλευση Θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται, έστω και με έναν εκπρόσωπο τους, οι μισοί συν ένας, Σύλλογοι – Μέλη της Ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση χωρίς να γίνει νέα πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης έβδομάδας, στον ίδιο τόπο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσοιδήποτε Σύλλογοι – Μέλη και αν εκπροσωπούνται.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, η Γενική Συνέλεύση εκλέγει φανερά, με ανάταση του χεριού και με απόλυτη πλειοψηφία Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο Συμβούλους. Μέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη προσωρινού Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρέη Πρέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλεύσης δεν μπορεί να ασκούν μέλη τον Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Σε κάθε Γενική Συνέλευση τηρούνται περιληπτικά τα πρακτικά πού περιέχουν με ακρίβεια τις αποφάσεις της, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα καθώς και από τα δύο μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Στις Γενικές Συνελεύσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, που εκπροσωπούν όμως την πλειοψηφία των Συλλόγων – Μελών της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος τον Προέδρου της Γενικής Συνελεύσης. Οι ψηφοφορίες, εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει διαφορετικά, είναι φανερές.

Άρθρο 16 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο τον Δ.Σ. μετά από απόφαση τον Δ.Σ. ή μετά από αίτηση του ενός τρίτου των Συλλόγων – Μελών στην οποία θα αναγράφεται και το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσης. ‘Οταν υποβληθεί μια τέτοια αίτηση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Συνέλευση το αργότερο σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 17 Εκλογές

Οι Εκλογές για ανάδειξη νέον Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία, και ενιαίο ψηφοδέλτιο, από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Άν υπάρχει σπουδαίος λόγος (πρόθεση παραίτησης ή παύσης ολόκληρου τον Δ.Σ. καi εκλογή αναπληρωματικών μελών τον Δ.Σ.) οι εκλογές γίνονται από Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή. Όσα Μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να το δηλώσουν γραπτά στο Δ.Σ. τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές. Το Δ.Σ. καταχωρεί τα ονόματα των υποψηφίων σε πίνακα που αναρτάται στα Γραφεία της Ομοσπονδίας δύο μέρες πριν από τις εκλογές και συντάσσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν μπορούν οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι στην Ελεγκτική Επιτροπή. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι συγχρόνως κατ υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.. Η διαδικασία εκλογής τον Δ.Σ. και της Ε.Ε. ενεργείται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της όποίας τα μέλη (ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Σύμβουλος) εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση τον χεριού. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την εποπτεία και την ευθύνη της διεξαγωγής των εκλογών, αποφασίζει για τις τυχόν ενστάσεις, για την εγκυρότητα ή ακυρότητα των ψηφοδελτίων, ενεργεί τη διαλόγή ψήφων κατ συντάσσει πρακτικό για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που το παραδίνει στο υποψήφιο μέλος τον Δ.Σ. που πλειοψήφισε. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανακήρυξη των υποψηφίων και των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών τον Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 18 . Τρόπος Ψηφοφορίας

Κάθε εκπρόσωπος Συλλόγου – Μέλους της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να Θέσει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις(3) για την Ελέγκτική Επιτροπή. Από τους υποψήφιους εκπροσώπους, εκλέγονται οι σχετικά πλειοψηφίσαντες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί κατά τη σειρά επιτυχίας τούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον υποψήφιος δεν παραιτείται της σειράς τον υπέρ άλλου, η σειρά εκλογής καθορίζεται με κλήρωση.

Άρθρο 19 Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ομοσπονδία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλεύση για δύο(2) χρόνια, εκτός αν μεσολαβήσουν εκλογές, για οποιοδήποτε νόμιμα λόγο οπότε και λήγει αυτόματα η θητεία τον προηγουμένου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. ‘Οταν εκπρόσωποι Συλλόγων-Μελών αποχωρούν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται αντικατάστασή τους από αναπληρωματικούς και αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, οι Θέσεις παραμένούν κενές μέχρι την επόμενη ετήσια Γενική Συνέλεύση, εκτός αν αποχωρήσουν περισσότερα από δύο Μέλη, οπότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή τόσων τακτικών μελών, όσες είναι οι κενές Θέσεις ,των οποίων η θητεία Θα λήξει μαζί με την Θητεία των υπολοίπων μελών τον Δ.Σ. Σε περίπτωση κατά την οποία εκπρόσωπος Συλλόγου-Μέλους απουσιάζει αδικαιολόγητα δύο(2) συνεχείς ή τέσσερις(4) μη συνεχείς συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες, αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη, με απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που εκπρόσωπος Συλλόγου – Μέλους, εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ή παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για ποινικώς κολάσιμες πράξεις, αντικαθίσταται αμέσως από άλλο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αν εκδοθεί αθωωτική απόφαση υπέρ τον, ο εκπρόσωπος μπορεί να επανέλθει στο Δ.Σ. ως εκπρόσωπος τον Συλλόγού Μέλούς της Ομοσπονδίας.


Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Σύνταξη Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος.
 2. Παρακολούθηση του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος.
 3. Να καθορίζει όπου δικαιούται, τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε επιτροπές, που συστήνει ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Άρθρο 20 Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα μετά από πρόσκληση τον πλειοψηφίσαντος εκπροσώπου Συλλόγου – Μέλους το αργότερο μέσα σε εφτά μέρες από την εκλογή τον από την Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία για τη συγκρότηση τον Δ.Σ. σε Σώμα είναι μυστική. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία τον Ειδικό Γραμματέα,τον Βοηθό Ταμία και τον Εφορο Δημοσίων Σχέσεων.

Ο Πρόεδρος

 1. Καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο, το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και τους εκπροσώπους των Συλλόγων – Μελών της Ομοσπονδίας σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Καταστατικό.
 2. Προεδρεύει των συνεδριάσεων τον Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και συνυπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο που δεσμεύει την Ομοσπονδία απέναντι σε κάθε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.
 4. Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα τον Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 5. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε Αρχή και Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού, σε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, Τράπεζς κ.λ.π., εκτός από τις περιπτώσεις,. όπου συστήνονται ειδικές επιτροπές για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στις οποίες δικαιούται να συμμετέχει απλά και όχι με την ιδιότητα τον Προέδρου.

Ο Αντιπρόεδρος Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τον τις αρμοδιότητες όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Γενικός Γραμματέας

 1. Συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων τον Διοικητικού Συμβούλίου.
 2. Τηρεί το Αρχείο, το Μητρώο των Μελών, το βιβλίο των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλο βιβλίο που ορί-ζεται από τον Νόμο ή θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα κάθε είδους έγγραφα, φυλάσσει την σφραγίδα της Ομοσπονδίας.
 4. Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.
 5. Ασχολείται με την δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ ..
 6. Μπορεί να συστήσει Γραμματεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών του Δ.Σ. που Θα αποτελείται και από μέλη εκτός Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αλλά με ειδικές γνώσεις.

Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στο έργο τον και τον αναπλη-ρώνει όταν υπάρχει πρόβλημα.

Ο Ταμίας

 1. Ενεργεί τις εισπράξεις της Ομοσπονδίας με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις και τις πληρωμές με βάση εντάλματα πληρωμής υπογραμμένα.
 2. Ενεργεί μόνος καταθέσεις και αναλήψεις από τυχόντα Τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας, με εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
 3. Τηρεί όλα τα υπό του Νόμου κατ τον Δ.Σ. οριζόμενα Βιβλία και Στοιχεία, και ευθύνεται προσωπικά για την διαχείριση τους.
 4. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής.
 5. Μπορεί με την έγκριση τον Δ.Σ. να συστήσει Οικονομική επιτροπή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών του, που συγκροτείται και από μέλη εκτός Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, αλλά με ειδικές γνώσεις.
 6. Υπενθυμίζει με έγγραφο στους Συλλόγους – Μέλη, την καταβολή των εισφορών τούς.
 7. Ο Βοηθός Ταμίας, συμπαραστέκεται και βοηθά γενικά τον Ταμία στο έργο τον και τον αναπληρώνει στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη.

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, φροντίζει και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας,φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά για τις δημόσιες σχέσεις της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 21. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Η πρόσκληση προς τα Μέλη του Δ.Σ. πρέπει να αποστέλλεται δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης τον Δ.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο και να αναφέρει την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση τον Διοικητικού Συμβουλίου όταν το ζητήσούν τουλάχιστον τρία μέλη τον Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν πέντε τουλάχιστον μέλη του είναι παρόντα.

Άρθρο 22 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις τον Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση. Σε περιπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος τοΥ Προέδρου.

Άρθρο 23 Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται ταυτόχρονα με τα μέλη τον Δ.Σ. και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης και διενεργεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για την διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας και την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον χρόνο και έκτακτα αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις για την λειτουργία και λήψη αποφάσεων τον Δ.Σ. ισχύουν ανάλογα και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 Λογιστικό Έτος

Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των Συλλόγων – Μελών της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 25 Τροποποίηση τον Καταστατικού Διάλυση της Ομοσπονδίας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή για την διάλυση της Ομοσπονδίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Γενική Συνέλευση βρισκεται σε απαρτία όπως πιο πάνω (άρθρο 15) ορίζεται και αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών(3/4) των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση μετά από δέκα πέντε(15) μέρες από την προηγούμενη, με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία. Όταν η Ομοσπονδία διαλυθεί, η περιουσία της περιέρχετα, σε κοινοφελείς συλλόγους ή ιδρύματα της περιοχής Αγίων Θεοδώρων, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26. Μεταβολή τον Σκοπού.

Για να ληφθεί απόφαση για την μεταβολή τον σκοπού της Ομοσπονδίας, απαιτείται η συναίνεση όλων των Συλλόγων – Μελών της. Οι απόντες μπορούν να δώσουν την συναίνεση τους γραπτά.

Άρθρο 27. Γενική Διάταξη.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το πνεύμα του παρόντος.

Άρθρο 28. Τελικές Διατάξεις.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι οκτώ(28) άρθρα και μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν , εγκρίθηκε σήμερα, από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και Θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα Δημόσια Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Άγιοι Θεόδωροι 12 Φεβρουαρίου 2011