Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Υπογράφηκε σήμερα η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του έργου….

Υπογράφηκε σήμερα η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», μεταξύ του Δημάρχου Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη και του Στυλιανού Ζαρρή, νόμιμου εκπροσώπου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοικητικού Οικονομικού- Α.Α, Αναστάσιο Σακελλαρίου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνου Παντελέου.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα #799.800,00# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.