Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση.

Καλούνται τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και οι
Πρόεδροι των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 18 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί της ορθότητας εγκεκριμένης κενής οργανικής θέσης στο Δήμο μας δυνάμει του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020.

2.Λήψη απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2021.

3.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της Υπηρεσίας :
΄΄Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου΄΄.

4.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π “ΜΕΡΙΜΝΑ” .