Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ Γκιώνης Γεώργιος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τους προέδρους των κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.