Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική , δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Π Ρ Ο Σ:
Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής &
Προέδρους Κοινοτήτων


Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική , δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 18 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2020 – 2021 (Αρ. μελ. 41/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων (Αρ. μελ 45/2020).Συγκρότηση Επιτροπής .

3.Έγκριση του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης του έργου επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων στην Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας (Αρ. Μελ. 43/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

5.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου περί ματαίωσης της προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη και υδραυλικό γερανό.

6.Έγκριση ανάθεσης προμήθειας απολυμαντικών υλικών για την αποφυγή διάδοσης του COVID – 19

7.Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:
• Προμήθειας προγραμμάτων H/Y,
• Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποστήριξης των δύο (2) δημοτικών βιβλιοθηκών OPEN ABEKT,
• Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ , Ηardwear) ,
• Yπηρεσίας διαχείρισης τηλεδιάσκεψης,
• Υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (συντήρηση ψυκτών).


8.Ανάθεση συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς μεταξύ Δήμου και τρίτων, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 226/2020 Α.Δ.Σ.

9.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ΄αρίθ. 135, 136 & 137/2020 Α.Δ.Σ.