Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική , δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

προς:
Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής &
Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 07 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων (Αρ. μελ 41/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα (Αρ. μελ 40/2020).

3.Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών κτιρίων (Αρ. μελ 17/2020) ΄΄

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της μάχης της Περαχώρας (Αρ. μελ 42/2020) ΄΄

5.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019 ).

6.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 ).

7.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 19/2019 ).

8.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αρ. μελ. 21/2019 ).

9.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αρ. μελ. 22/2019).


10.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 ).

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος.

12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
΄΄Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου΄΄.

13.Αποδοχή δωρεάς κοινωφελούς ιδρύματος ΄΄ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ΄΄.

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη του Δήμου κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώπιον του Πταισματοδίκη Κορίνθου.

15
.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Σεπτέμβριος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης .
16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, καθαριότητας και εξωραϊσμού έτους 2018.