Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τους Προέδρους Κοινοτήτων σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 25 η Ιανουαρίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί της ορθότητας δύο εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων στοΔήμο μας δυνάμει του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2021.

2.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου – Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’.

3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας ’’.

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι’.

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος.

6.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αριθ. μελ 66/2020).

7.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ 65/2020).