Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ. Γκιώνης Γεώργιος, καλεί τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Προέδρους των Κοινοτήτων, να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 23 Φεβρουαρίου  2021, ημέρα  Tρίτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου:’’Συντήρηση επαρχιακής οδού Νο1  Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι κόμβοι – συμβολές οδών)΄΄. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

2.Έγκριση ή  μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.) . 

3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Θεόδωρου Λάΐου κατά Δήμου.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Δημητρίου Αντωνιάδη κατά Δήμου.

5.Συγκρότηση Επιτροπών, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 ,  για το έτος 2021.