Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Προέδρους των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 2α Aπριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου (Αριθ. Μελ. 2/2021).


2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου (Αριθ. Μελ. 1/2021).


3.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας με ιδίους πόρους στην πρόταση με τίτλο ΄΄Δημιουργία Πράσινου Σημείου και γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄ του Ε.Π. ΄΄Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄ στον άξονα προτεραιότητας 14 ΄΄Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ)΄΄ με τίτλο ΄΄Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Ν. Αιγαίου΄΄ .


4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου (Αριθ. Μελ. 4/2021). Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.


5.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης παροχής Υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.


6.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού , ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.


7.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης συντήρησης πινακίδων και πινάκων ενημέρωσης .

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών κατόπιν του υπ΄αρίθ. πρωτ. 39437, 38856/8-3-2021 εγγράφου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.


9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του Δήμου μας .


10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη του Δήμου κατά την διαδικασία εκμίσθωσης του Δημοτικού Αλσυλλίου ΄΄ΛΙΑΝΤΡΟ΄΄ στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.


11.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021.


12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας – εγκατάστασης στεγάστρου στο αμαξοστάσιο του Δήμου, στο Λουτράκι.


13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στην Κ. Ισθμίας έτους 2003 και επαναβεβαίωσή τους .


14.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Απρίλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης .