Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Προέδρους των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 22 Μαρτίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30(χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα τηςημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΔήμουΛουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και του Δημοτικού Λιμενικού ΤαμείουΛουτρακίου – Περαχώρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ.Λουτρακίου (Α΄ΦΑΣΗ)”.

2.Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πλαίσιο τηςπρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΄΄ του άξοναπροτεραιότητας ΄΄Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός ΄΄ με τίτλο΄΄Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων,προσβασιμότητα ΑμΕΑ΄΄. Ορισμός υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης .

3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για τηνανάθεση εκτέλεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης καιεπισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.


4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας καιτοποθέτησης στεγάστρων.