Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων (κεκλεισμένων των θυρών)

ο πρόεδρος της κοινότητας Αριστείδης Σκουλικαρίτης Κωνσταντής καλεί τα μέλη του  Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων, όπως προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων ( άνωθεν του πολυιατρείου ) την 2η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:00 , σε τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, για συζήτηση επί των  κατωτέρω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος  Εκτελεστέων Έργων , 

   έτους 2021.

2. Περί εκμίσθωσης χώρου με δημοπρασία , εντός του Κλειστού 

   Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων « ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ» για χρήση   

   κυλικείου.

 Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) ,3/2020