Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγ. Θεοδώρων(κεκλεισμένων των θυρών)”.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων ( άνωθεν του πολυιατρείου ) την 25 η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 , θα συνεδριάσει το Συμβούλιο, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ–ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
(αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση ¨Σουσάκι¨ της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από
11/Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) ,3/2020