Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θυμής Φίλιππας καλεί τoν κ. Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και τα Συμβούλια Κοινοτήτων να συμμετάσχουν στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου την 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης: 

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους  2021.  

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού  προϋπολογισμού έτους 2020 (Β’ τρίμηνο). 

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού  προϋπολογισμού έτους 2020 (Γ’ τρίμηνο). 

4.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

5.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης χώρου  εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων  “Κρομμυώνειο” για χρήση κυλικείου. 

6.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το  σχολικό έτος 2021- 2022. 

7.Συγκρότηση Επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄  55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών  της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.