Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (με τηλεδιάσκεψη)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θυμής Φίλιππος καλεί τoν κ. Δήμαρχο τους Δημοτικούς Συμβούλους τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και τα Συμβούλια Κοινοτήτων να συμμετέχουν στην σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για
συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:


1.Υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου
Περαχώρας για α) παροχή σύμφωνης γνώμης προς υποβολή αιτήματος
χρηματοδότησης στο Ε.Π. “Πελοπόννησος” για το έργο «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ.
Λουτρακίου (Α ́ Φάση)» και β) παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου
για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου λόγω δημοσίου συμφέροντος.


2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους (στα πλαίσια χρηματοδότησης-εκτέλεσης του έργου
“Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” από το Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).


3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.


4.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού κτιρίου της Κοινότητας
Ισθμίας (παλαιό Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης) στον Εξωραϊστικό
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ισθμίας, κατόπιν αιτήματος


5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί τμήματος (μελλοντική
βελτίωση-ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση “Νέου βιομηχανικού κτιρίου – εργαστήριο χαμηλής όχλησης” κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο
θωρακισμένων θυρών της εταιρείας “Μ. ΧΟΝΤΑΪ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στην εκτός
σχεδίου περιοχή “Κοϊδέλα” Λουτρακίου.


6.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας καλλυντικών της εταιρείας
“BEAUTY AND HEALTH Ι.Κ.Ε.” στη θέση “Καζάρμα” Κυρα – Βρύσης της
Κοινότητας Ισθμίας.


Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη
σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́
55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’.