Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 10 Aυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους.

2.Έγκριση επί της μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.


3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της Μάχης της Περαχώρας”. Συγκρότηση Επιτροπής .


4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης οριστικής μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού κολυμβητηρίου. Συγκρότηση Επιτροπής .


5.Έγκριση ή μη του 3 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμματοφόρου 16m3 .


6.Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας υλικών και αδειών χρήσης για την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου και στο ΜΠΟ ΡΙΒΑΖ.


7.Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας ειδών φροντίδας αδέσποτων ζώων
συντροφιάς.


8.Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.


9.Έγκριση της από 20/11/2017 αγωγής του Δήμου μας κατά του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄αρίθ. 53/2020 Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης Αντωνίου Κλειώς κατά Δήμου.


11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί πρόσθετων λόγων ανακοπής Μελετίου Μουστάκα κατά Δήμου .


12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεων περί συμμόρφωσης ή μη της ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά Δήμου.


13.Εξέταση αιτήματος περί εφάπαξ εξόφλησης ρυθμισμένης οφειλής και απαλλαγής προσαυξήσεων.


14.Ανάθεση επιδόσεων σε Δικαστικούς Επιμελητές.