Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος του Δήμου Γκιώνης Γεώργιος, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Προέδρους των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 02 α Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης).

Για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 2 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας ενός ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα.

2.Έγκριση ή μη του 2 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π΄΄ΜΕΡΙΜΝΑ΄΄ .

3.Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους δημότες (έκτακτη επιχορήγηση covid -19), κατόπιν διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 ν. 4412/2016).

4.Κατανομή ποσού 36.384,62€ από ΚΑΠ 2016 & 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

5.Κατανομή ποσού 51.319,53€ από ΚΑΠ 2017, 2018 & 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

6.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του ν.π.δ.δ. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας’’ Δήμου μας (ΜΕΡΙΜΝΑ).

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί εκποίησης ακινήτων Δήμου μας.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της από 16/10/2020 εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας προς τον Δήμο μας.

9. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2020 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση.

10.Έγκριση τεχνικής έκθεσης περί συμμετοχής του Δήμου σε Τουριστικές Εκθέσεις.

11. Έγκριση τεχνικής έκθεσης για προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού.

12.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Νοέμβριος 2020).