Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση.

Καλούνται τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και οι
Πρόεδροι των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 25 Aυγούστου 2020, ημέρα Tρίτη
και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης
στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ΄΄Διαμόρφωση
και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας (Αρ. μελ
38/2020)΄΄. Συγκρότηση Επιτροπής .
2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ΄΄Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αρ. μελ 37/2020)΄΄. Συγκρότηση
Επιτροπής .
3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ)
για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων & ειδών
σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως (Αρ. μελ 45/2020)΄΄. Συγκρότηση Επιτροπής .
4.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για
επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν των υπ΄αρίθ. 273/2018 & 90/2020 Α.Δ.Σ. .
Ορισμός υπολόγου.
5.Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων (Αρ. Μελ. 17/2020).
6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 έως 2011 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .