Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα Μέλη της, να συμμετέχουν στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 11η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμηματικός προϋ/σμός   της υπ΄αρίθ. 26/2020 μελ.).

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2021  (Α΄τρίμηνο).

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του  ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄ έτους 2021.

4.Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πρόγραμμα ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ στα πλαίσια της πρόσκλησης  ΑΤ05 με τίτλο ΄΄Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιΐα΄΄. Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης . 

5.Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ή μη εκπόνησης μελετών  στα πλαίσια του Προγράμματος ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ της πρόσκλησης  ΑΤ09  με τίτλο ΄΄Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος΄΄. 

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής  κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Αριθ. Μελ.  7/2020).

7.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής  κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Αριθ. Μελ.  11/2021). Συγκρότηση  Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού.

8.Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας  υλικών και συντήρησης για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου . 

9.Έγκριση τεχνικής έκθεσης συντήρησης, ελέγχου ποιότητας ύδατος κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου. 

10.Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της Υπηρεσίας παροχής ναυαγοσωστικής  κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

11.Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου: ‘’Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι΄΄.

12.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της από 21/04/2021 Διαταγής Πληρωμής κατά Δήμου.