Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Προέδρους των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄),την 19 η Μαΐου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνοςλήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιαςδιάταξης:

1.Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατροπής της εταιρείας΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ΄΄ με τον δ.τ. ΄΄ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.΄΄ σε ΑναπτυξιακόΟργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 2. του ν. 4674/2020 .

2.Κατακύρωση προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνησητων μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.).Ανάκληση της υπ΄αρίθ. 47/2021 σχετικής Α.Ο.Ε. .

3.Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου γιατην εκτέλεση του έργου :‘’Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότηταςΔήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄.
4.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης: ΄΄Τέλη για την λειτουργία τουδικτύου WiFiEU ΄΄.

5.Aποδοχή ποσού 142.830,00€ από ΥΠ.ΕΣ. (7η έως & 12η μηνιαίατακτική κατανομή έτους 2019) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργωνκαι επενδυτικών δραστηριοτήτων.

6.Aποδοχή ποσού 285.660,00€ από ΥΠ.ΕΣ. (α. 1η, 2η, & 3η , β. 4η, 5η, &6η , γ. 7η έως & 12η , μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2020) για την κάλυψηδαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

7.Aποδοχή ποσού 71.415,00€ από ΥΠ.ΕΣ. (1η, 2η & 3η μηνιαία τακτικήκατανομή έτους 2021) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων καιεπενδυτικών δραστηριοτήτων.

8.Aποδοχή ποσού 58.920,00€ από ΥΠ.ΕΣ. ( Β΄ τακτική κατανομήέτους 2021) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

9.Aποδοχή ποσού 53.000,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δράσεωνπυροπροστασίας έτους 2021 .

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγήςκατά της υπ΄αρίθ. 66978/2021 απόφασης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. ενώπιον τηςΕπιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγουςπροστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών2004 έως 2007 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγουςπροστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών2004 έως 2011 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας