Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

“Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων

να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία
θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-
2020 τεύχος Α΄), την 24 η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος
έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί ανάκλησης ή μη της έγκρισης χορήγησης στη
WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο
Λουτράκι, ως προς την τοποθέτηση καμπίνας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 12.
2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εγκατάστασης σταθμού φόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι.
3.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπερά άδειας
απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11
στο Λουτράκι.

  1. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη της εταιρείας “LIFE ECO
    SOLUTION I.K.E. (L.E.S. I.K.E.)” από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου – εξόδου
    οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις τής υπό ανέγερση νέας
    βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης (κατηγορία Α’ πρωτογενούς τομέα)
    φερόμενης εκμετάλλευσής της, στη θέση “Κλείσιζα” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.