Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

“Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας των Αγ. Θεοδώρων να συμμετάσχουν σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 8η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 12:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί α) αποδοχής ή μη της καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.