Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ :
1.Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων
Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων
Θεοδώρων
ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση “Σουσάκι” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” στη θέση “Κατουνίστρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “RENTRON Α.Ε.Β.Ε.” στη θέση “Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

4.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΛΚΗ Α.Ε.” στη θέση “Καρμπουνάρι” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.