Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε τακτική , δια περιφοράς συνεδρίαση απο τον Δήμαρχο.

Καλούνται τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 01 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 έως 11:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας τροφίμων
του Δήμου και του νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π ΄΄ΜΕΡΙΜΝΑ΄΄ (Αρ. μελ 46/2020)΄΄.
Συγκρότηση Επιτροπής .
2.Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης
ανάθεσης φύλαξης στα πλαίσια του εορτασμού της Παναγίας Γιάτρισσας και έγκριση της
τεχνικής έκθεσης.
3.Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης
ανάθεσης διοργάνωσης της αθλοτουριστικής εκδήλωσης ΄΄Spetsathlon Goes to Loutraki 2020΄΄
και έγκριση της τεχνικής έκθεσης.
4.Έγκριση τεχνικών εκθέσεων :
προμήθειας καρτών των μελών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,
προμήθειας επιτοίχιων συσκευών απολυμαντικού υγρού για την αποφυγή διάδοσης του
COVID – 19,
προμήθειας τεστ ανίχνευσης COVID – 19

5.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού .
Ανάκληση της υπ΄αρίθ. 245/2020 σχετικής Α.Ο.Ε.
6.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος
απαλλοτριωμένων ακινήτων στα Ο.Τ. 221-222, δυνάμει της υπ΄αρίθ. 1/2014 πράξης
αναλογισμού στο Λουτράκι.
8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου έτους 2019.