Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε διπλή! ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κεκλεισμένων των θυρών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θυμής Φίλιππας καλεί τoν κ. Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και τα Συμβούλια Κοινοτήτων

Όπως προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 7η
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση για
συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2017.
2.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2017.

Καθώς και στη δεύτερη συνεδρίαση που είναι προγραμματισμένη για τις 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) για την αντιμετώπιση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή του Δήμου μας.

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3.Λύση ή μη της Σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στην Πλατεία Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας, κατόπιν αιτήματος.

4.Ηλεκτροδότηση πίλαρ στους Αγ. Θεοδώρους (οδό Ιατρίδου).

5.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” την 14η Οκτωβρίου 2020, στα παρακάτω θέματα:

1) Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

2) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

4) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020

5) Εύρεση τρόπου αποπληρωμής της Ernst & Young προκειμένου να μας χορηγηθεί η μελέτη που είχε συνταχθεί το 2013

6) Λήψη Απόφασης προκειμένου η Τουριστική να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό να της κοινοποιηθεί η δανειακή σύμβαση μεταξύ των μερών Πειραιώς, Comer Group και Κοινοπραξίας και κάθε σχετικού εγγράφου

7) Λήψη Απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της κοινοπραξίας “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α./Club Hotel Casino Loutraki S.A.” 8) Λήψη Απόφασης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και παροχή συναίνεσης στη λήψη προληπτικών μέτρων της κοινοπραξίας κατ’ αρ. 106α παρ. 6 ΠτΚ. 9) Ανακοινώσεις και Προτάσεις