Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

“Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)”.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θυμής Φίλιππας καλεί τoν κ. Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων, τα Συμβούλια Κοινοτήτων σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ