Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

καλούνται τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και οι
Προεδροι των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 14 Aυγούστου 2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 9:30 (χρόνος έναρξης) έως 10:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη
Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου:
΄΄Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα. Συγκρότηση Επιτροπής
Διαγωνισμού .
2.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 13213/7-8-2020 τεχνικής έκθεσης προμήθειας αθλητικού
εξοπλισμού .
3.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 13215/7-8-2020 τεχνικής έκθεσης προμήθειας και αντικατάστασης
χαλαζιακής άμμου των φίλτρων ανακυκλοφορίας της κολυμβητικής δεξαμενής των 25
μέτρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.