Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Προσκλήσεις σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την 16η και την 17η Νοέμβρη

Καλούνται τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι Προέδροι των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 16η Noεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 223.000,00 από ΥΠ.ΕΣ. για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

2.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΄΄Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

4.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 18322/2020  τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας συντήρησης , επισκευής  λοιπού αθλητικού εξοπλισμού .

5.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης έτους 2010 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων  και επαναβεβαίωση ποσού .

6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  έτους 2019 στην Κοινότητα Ισθμίας .

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ετών 2005 έως 2016 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ετών 1996 έως 2018 στην στην Κοινότητα Ισθμίας  .

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων  κατασκευών ετών 2008 & 2009 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων  κατασκευών ετών 2005 έως 2011 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου έτους 2019 στην Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου ετών 2015 έως 2018 στην Κοινότητα Ισθμίας  .

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Καλούνται τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι Προέδροι των Κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθείδια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 17η Noεμβρίου 2020, ημέρα Tρίτηκαι ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, προς αποφυγή διάδοσης του COVID 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

  2.Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας .

  3.Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού από την ΄΄ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.΄΄ στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του COVID 19.

  4.Απευθείας ανάθεση προμήθειας του 5ου & 6ου τμ. προϋπολογισμού της υπ΄αρίθ. 26/2020 μελ. ‘’Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου & πετρελαίου θέρμανσης ‘’.

5.Έγκριση τεχνικών εκθέσεων :

  • Προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού ακτών Δήμου, 
  • Προμήθειας εντύπων – αφισών ,
  • Προμήθειας ελληνικών γιρλάντων .

6.Έγκριση τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας συντήρησης τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδου Ισθμίας .

7. Έγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου.

8.Έγκριση τεχνικής έκθεσης προμήθειας λογισμικού και αδειών χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.