Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου συνεδριάζει την 8η Δεκεμβρίου 2020.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τους Προέδρους Κοινοτήτων σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 8η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

2.Παράταση σύμβασης λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου μας .

3.Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:

  • Υπηρεσία συντήρησης, επισκευής αθλητικών οργάνων ,
  • Προμήθεια τεστ ανίχνευσης COVID 19.

4.Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας .

5.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας ΄΄. 

6.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας  (Αριθ. μελ 66/2020).

7.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων   (Αριθ. μελ 65/2020).

8.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης Υπηρεσίας Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων .

9.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου  και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Δεκέμβριος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης .