Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τους Προέδρους Κοινοτήτων σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄),την 05 η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 (χρόνος έναρξης) έως 9:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (1 ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ΄αρίθ. 26/2020 μελ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων του Δήμου, μέχρι
την ολοκλήρωση του σχετικού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού.