Ομοσπονδία εξωραϊστικών συλλόγων οικιστών Αγ. Θεοδώρων

Δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ Γκιώνης Γεώργιος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τους προέδρους των κοινοτήτων να συμμετέχουν σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2020 μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου.